Regulamin

WARUNKI PROMOCJI


§ 1 Postanowienia ogólne


Regulamin określa zasady, warunki przeprowadzenia i uczestnictwa w promocji dedykowanej dla wskazanych przez PayU Partnerów, którzy spełnią warunki wskazanej w niniejszym Regulaminie (dalej "System Benefitowy").


§ 2 Definicje


1. Akceptant - przedsiębiorca, który zawarł z PayU Umowę.

2. Partner - przedsiębiorca, będący wydawcą bonu rabatowego stanowiącego Rabat.

3. PayU - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

4. Rabat - jednorazowy bon rabatowy na usługi świadczone przez Partnerów PayU, który zostanie wybrany przez Uczestnika; lista dostępnych bonów publikowana jest na stronie www.benefity.payu.pl i dostępna po zalogowaniu się przez Uczestników do Strony Systemu Benefitowego

5. Regulamin - niniejszy regulamin.

6. Regulaminy PayU - regulaminy świadczenia usług przez PayU dla Akceptantów, tj. Regulamin Systemu, Regulamin Usługi Płatności Kartami Płatniczymi, Regulamin Usługi Płatności Elektronicznych, których aktualna treść znajduje się w domenie payu.pl.

7. Strona Systemu Benefitowego - dedykowana strona internetowa, na której zamieszczone będą wszelkie informacje o systemie oraz lista dostępnych benefitów i firm, które je oferują, dostępna w domenie www.benefity.payu.pl.

8. Uczestnicy - Akceptanci, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Systemie Benefitowym określone w Regulaminie.

9. Umowa - umowa pomiędzy PayU a Akceptantem na korzystanie z usług świadczonych przez PayU na podstawie Regulaminów PayU.

10.Warunki Systemu Benefitowego - niniejsze warunki promocji.


§ 3 Warunki uczestnictwa w Systemie Benefitowym


1. Uczestnikami Systemu Benefitowego mogą być wyłącznie Akceptanci, którzy mają aktywną współpracę z PayU na świadczenie usług płatności online oraz spełnią warunki określone w Regulaminie.

2. Promocja w ramach Systemu Benfitowego trwa od 31 lipca 2014 r. do jej odwołania przez PayU. O odwołaniu promocji w ramach Systemu Benefitowego PayU poinformuje Uczestników na co najmniej 7 dni przed zakończeniem promocji w ramach Systemu Benfitowego.

3. Wzięcie udziału w Systemie Benefitowym wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a) Współpraca z PayU na podstawie Umowy,

b) Rejestracja na Stronie Systemu Benefitowego,

c) Akceptacja Regulaminu.

4. W czasie rejestracji na Stronie Systemu Benefitowego, o którym mowa w ust. 2 lit. c) powyżej należy podać:

a. Nazwę firmy,

b. Adres e-mail,

c. Numer Umowy.

5. Akceptacji Regulaminu, a także dalsze czynności Akceptanta związane z jego udziałem w Systemie Benefitowym może dokonać osoba, która jest umocowana przez Akceptanta do dokonywania powyższych czynności.

6. W przypadkach wykrytych działań niezgodnych z Regulaminem dany Uczestnik zostanie zawieszony lub wykluczony z Systemu Benefitowego. Uczestnik, który kwestionuje zasadność zawieszenia jego uczestnictwa w Systemu Benefitowego lub wykluczenia go z Systemu Benefitowego może złożyć reklamację na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


§ 4 Zasady Systemu Benefitowego


1. System Benefitowy polega na umożliwieniu skorzystania z Rabatu w okresie trwania Systemu Benefitowego. Rabat naliczany jest do usług realizowanych przez i na zasadach ustalonych przez Partnerów PayU przyznających Rabat.

2. Rabat wydawany jest imiennie na rzecz Uczestnika i może z niego korzystać wyłącznie Uczestnik. Wartość oraz termin ważności Rabatu określa Partner.

3. Uczestnik zostanie poinformowany o przyznanej Rabatu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Uczestnika przy rejestracji na Stronie Systemu Benefitowego.

4. W okresie trwania Systemu Benefitowego dopuszczalne jest uzyskanie przez Uczestnika wielu rabatów na warunkach opisanych w szczegółach na Stronie Systemu Benefitowego.

5. Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inny Rabat rzeczowy.


§ 5 Odpowiedzialność PayU


1. PayU nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przyznania Rabatu z powodu błędnych lub nieprawidłowych danych podanych przez Uczestnika lub z innych przyczyn leżących po stronie Uczestnika bądź Partnera PayU.

2. PayU nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z serwisem PayU, chyba że szkody takie powstaną z winy PayU.

3. PayU nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, o ile nie leżą po stronie PayU.

4. PayU nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania przez osobę nieuprawnioną z poczty elektronicznej Uczestnika podczas dokonywania przystąpienia do Systemu Benefitowego lub uzyskiwania Rabatu.

5. PayU nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem, w tym w szczególności w związku z otrzymaną Rabatu, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich należyte wykonanie.


§ 6 Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące Systemu Benefitowego mogą być zgłaszane w terminie do 30 dni od daty zakończenia Systemu Benefitowego.

2. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą:

a) formularza znajdującego się na stronie www.payu.pl

b) na adres benefity@payu.pl albo

c) telefonicznie pod numer PayU: (061) 630 60 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię, nazwisko,

b) dokładny opis i powód reklamacji,

c) żądany sposób jej rozstrzygnięcia,

d) adres poczty elektronicznej Uczestnika podany przy rejestracji na Stronie Systemu Benefitowego - w przypadku składania reklamacji za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.payu.pl,

e) nr telefonu kontaktowego oraz zgodę na udzielnie odpowiedzi na reklamację poprzez wiadomość na adres poczty elektronicznej - w przypadku reklamacji złożonej telefonicznie,

f) podpis Uczestnika w przypadku wniesienia reklamacji listem poleconym.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji PayU zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez PayU w terminie do 14 dni od ich otrzymania w prawidłowej postaci. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie PayU poinformuje o tym fakcie składającego reklamację podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez PayU:

a) listem poleconym na adres podany w reklamacji wysłanej pocztą tradycyjną lub

b) na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany przy rejestracji na Stronie Systemu Benefitowego w przypadku składania reklamacji za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.payu.pl lub na adres benefity@payu.pl lub wyrażenia zgody na udzielenie odpowiedzi na reklamację wniesioną telefonicznie poprzez wiadomość na adres poczty elektronicznej.


§ 7 Postanowienia końcowe


1. PayU będzie przesyłać Uczestnikom drogą elektroniczną informacje dotyczące Systemu Benefitowego.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu powyższej ustawy o ochronie danych osobowych jest PayU. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Systemie Benefitowym i jego prawidłowej realizacji. PayU zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy o ochronie danych osobowych, w tym umożliwia Uczestnikom dostęp (w tym wgląd) do treści własnych danych osobowych i ich poprawianie, a także umożliwia Uczestnikom realizację prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Systemu Benefitowego i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

3. W celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu i skorzystania z uprawnień nabytych w ramach Rabatu, konieczne jest udostępnienie danych osobowych Uczestnika, o których mowa w ust. 4 par. 3 powyżej, przez PayU, za ich zgodą, Partnerowi. W stosunku do danych osobowych Uczestników, udostępnionych Partnerowi w wyżej wskazanym celu, Partner staje się administratorem tych danych. W celu uniknięcia wątpliwości, w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Partnera, Uczestnikom przysługują analogiczne, uprawnienia w stosunku do Partnera jak te, które zostały wskazane w ustępach niniejszego paragrafu.

4. Dane osobowe Uczestników Systemu Benefitowego będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prawidłowego przeprowadzenia Systemu Benefitowego, przekazywania informacji dotyczących Systemu Benefitowego, rozpatrywania wnoszonych reklamacji oraz akcji marketingowych PayU, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody od Uczestnika.

5. Wszelkie zapytania dotyczące Systemu Benefitowego Uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania Systemu Benefitowego drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej benefity@payu.pl. Odpowiedzi na zapytania będą udzielane Uczestnikom w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez PayU danego zapytania.

6. PayU zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie lub odwołania promocji w ramach Systemu Benefitowego bez podania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych Uczestników przed dokonaniem zmiany. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik będzie informowany za pomocą informacji elektronicznej. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PayU, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.